Zadzwoń: +48 61/ 622 69 85

Fundusze unijne

Sektor publiczny

Perspektywa finansowa 2014-2020

Ze środków w perspektywie unijnej 2014-2020 samorządy skorzystają jeszcze bardziej niż w poprzedniej. Władze wojewódzkie będą miały do rozdysponowania 31,3 mld euro (38 proc. całej puli unijnych środków dla Polski) – to o 14 mld euro więcej niż w perspektywie 2007-2013. Samorządy skorzystają także dzięki środkom krajowym – to głównie one będą bezpośrednio i pośrednio beneficjentami unijnych programów.

Kolejnym źródłem finansowania będzie program operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój (Power), którego budżet finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny wyniesie 4,4 mld euro do 2020 roku.

Doświadczenie ITTI

Firma ITTI od początku uruchomienia funduszy unijnych w Polsce wspiera podmioty z sektora finansów publicznych przy ich wykorzystaniu.

Poniżej przedstawiono wykaz przykładowych projektów wykonanych w ostatnim czasie:

 

Klient Tytuł Program operacyjny
Władza Wdrażająca Programy Europejskie Opracowanie Studium Wykonalności dla projektów: „K-GESUT – krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020”. POPC
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju „Badanie ewaluacyjne ex-ante programu operacyjnego dotyczącego rozwoju cyfrowego, tj. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”. POPC
Urząd Zamówień Publicznych Opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie dla projektu informatycznego „Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów –
e-Katalogi”.
POIG 7.1
Główny Urząd Statystyczny Pomoc merytoryczna dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w przygotowaniu i realizacji projektu  nr 90. System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP)  w latach 2008-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. POIG 7.1
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wsparcie przy opracowaniu Wniosku o dofinansowanie projektu informatyzacji Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w ramach konkursu prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. MSWIA
Urząd Miasta Leszna Opracowanie dokumentacji na potrzeby uruchomienia Projektu dotyczącego przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu na problemowych obszarach miasta Leszna oraz dokumentacji umożliwiającej ubieganie się o dofinansowanie w ramach POIG 8.3. POIG 8.3
Samodzielny Specjalistyczny Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina Opracowanie Studium Wykonalności projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Mazowsza poprzez rozwój i integrację infrastruktury i systemów ICT w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce. RPO Województwa Mazowieckiego
Urząd Gminy Miasta Mikołów Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”. RPO Województwa Śląskiego
Urząd Morski w Gdyni Opracowanie Studium Wykonalności wraz z oceną oddziaływania na środowisko dla budowy Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. POIŚ
Urząd Marszałkowski w Łodzi Wykonanie Studium Wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego i Wniosku o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowej Województwa Łódzkiego w ramach projektu pn. „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna”. RPO Województwa Łódzkiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Opracowanie Studium Wykonalności projektu kluczowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013  „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”. RPO Województwa Wielkopolskiego
Urząd Miasta Katowice Wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice”. RPO Województwa Śląskiego
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Budowa narzędzi eAdministracji w oparciu o zintegrowany system zarządzania sprawami dla rządowej administracji zespolonej województwa kujawsko-pomorskiego. RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wykonanie Studium Wykonalności projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” dla województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie. PO Rozwój Polski Wschodniej
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu: Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. RPO Województwa Wielkopolskiego
Q
Szukasz dotacji ?

Jeśli jesteś zainteresowany wybraną ofertą, pozostaw swoje dane, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

Wysyłając wiadomość, wyrażam zgodę na przetwarzanie oferty oraz przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 roku.

Od 1996 roku wspieramy firmy i instytucje korzystające z nowoczesnych rozwiązań IT. Dbamy o to, żeby technologia faktycznie wspomagała działalność naszych klientów i dostarczała im realną wartość dodaną.

ITTI Sp. z o.o.

ul. Rubież 46
61-612Poznań

tel. +48 61 622 69 85
fax. +48 61 622 69 73


Follow US

 

Dział handlowy


Dane rejestracyjne spółki

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000186080
NIP: 781-10-19-801
REGON: 630400909

Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

UE