Zadzwoń: +48 61/ 622 69 85

Fundusze unijne

WRPO 1.5.2

Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 


Firma ITTI w ramach działania 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw oferuje kompleksową usługę pozyskania funduszy unijnych dla firm.

Celem poddziałania 1.5.2. Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu jest zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP poprzez wzmocnienie aktywności inwestycyjnej.

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: wsparcie wysoko innowacyjnych przedsiębiorstw (wdrażających innowacje nietechnologiczne, procesowe, produktowe) poprzez inwestycje w:

 • środki trwałe;
 • wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Procent dofinansowania:

 • 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
 • 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw.

Wartość dofinansowania projektu dla konkursu RPWP.01.05.02-IZ-00-30-001/15:

 • minimalna wartość dofinansowania projektu: 50 000,00 PLN
 • maksymalna wartość dofinansowania projektu: 1 000 000,00 PLN

Wartość dofinansowania projektu dla konkursu RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15:

 • minimalna wartość dofinansowania projektu: powyżej 1 000 000,00 PLN
 • maksymalna wartość dofinansowania projektu: 5 000 000,00 PLN

Rodzaje projektów:

 • Projekt zawiera innowacyjne rozwiązania (nietechnologiczne, produktowe, procesowe), stosowane na świecie nie dłużej niż 5 lat, w kraju nie dłużej niż 3 lata
 • Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (Wnioskodawca wykazuje znajomość potrzeb odbiorców, dysponuje rzetelnymi badaniami, analizą rynku)
 • Projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionalne (opisane w Regionalnej Strategii Innowacji)
 • Nowy produkt lub usługa oferowany przez Wnioskodawcę w wyniku realizacji projektu
 • Udoskonalony produkt lub usługa oferowany przez Wnioskodawcę w wyniku realizacji projektu
 • Wpływ projektu na poprawę produktywności / efektywności Wnioskodawcy
 • Wnioskodawca działa w branży ekoinwestycyjnej (np. recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji, itp.)
 • Projekt zakłada zastosowanie zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w przedsiębiorstwie
 • Projekt zakłada wykorzystanie elementów prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorcę wyników prac B+R (w tym dotyczy również projektów stanowiących kontynuację inwestycji, które uzyskały dofinansowanie w ramach WRPO 2014+  Działania 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski)
 • Wpływ projektu na wdrażanie zasad horyzontalnych tj. zrównoważony rozwój, równość szans i niedyskryminacja, równouprawnienie płci

Q
Szukasz dotacji ?

Jeśli jesteś zainteresowany wybraną ofertą, pozostaw swoje dane, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

Wysyłając wiadomość, wyrażam zgodę na przetwarzanie oferty oraz przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 roku.

Od 1996 roku wspieramy firmy i instytucje korzystające z nowoczesnych rozwiązań IT. Dbamy o to, żeby technologia faktycznie wspomagała działalność naszych klientów i dostarczała im realną wartość dodaną.

ITTI Sp. z o.o.

ul. Rubież 46
61-612Poznań

tel. +48 61 622 69 85
fax. +48 61 622 69 73


Follow US

 

Dział handlowy


Dane rejestracyjne spółki

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000186080
NIP: 781-10-19-801
REGON: 630400909

Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

UE