Zadzwoń: +48 61/ 622 69 85

Oferta

Doradztwo IT

ITTI oferuje wsparcie na każdym etapie prac nad tworzeniem systemów informatycznych. Jako firma całkowicie niezależna od dostawców sprzętu i oprogramowania, jest w stanie przedstawić klientowi obiektywny, zbieżny z jego interesami punkt widzenia. Profesjonalizm usług gwarantowany jest przez stosowanie sprawdzonych metod oraz kompetencje certyfikowanych specjalistów.

Planowanie

Analiza

 • Analizy potrzeb i wymagań
 • Analizy rynku i rozwiązań
 • Analizy ekonomiczne i finansowe
 • Analizy prawne

Strategia

 • Strategia IT
 • Strategia telekomunikacyjna
 • Polityka bezpieczeństwa informacji

Koncepcja / Stadium wykonalności

 • Analiza procesów
 • Architektura systemów i sieci
 • Wnioski o dofinansowanie z funduszy publicznych
 • Harmonogram realizacji projektu

wykres-kolowy

Realizacja

Wybór dostawcy

 • Opracowanie dokumentacji
 • Wsparcie w postępowaniu przetargowym
 • Ocena ofert i rekomendacje

Wdrożenie

 • Zarządzanie projektem
 • Prowadzenie biura projektu
 • Testy i odbiór produktów
 • Rozliczenie projektu

Eksploatacja

Optymalizacja

 • Optymalizacja procesów
 • Optymalizacja kosztów
 • Optymalizacja zarządzaniem IT

Audyt

 • Audyt bezpieczeństwa
 • Audyt powdrożeniowy
 • Testy penetracyjne

Doświadczenie ITTI

Poniżej przedstawione zostały przykłady projektów teleinformatycznych dotyczących przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów / studiów wykonalności / programów funkcjonalno-użytkowych oraz audytów bezpieczeństwa.

Klient Tytuł
Główny Urząd Statystyczny Usługa opracowania dokumentu pt. „Strategia informatyzacji systemu informacyjnego polskiej statystyki publicznej do roku 2020”
Ministerstwo Gospodarki Przeprowadzenie analizy wymagań i opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Urząd Dozoru Technicznego Wsparcie Zamawiającego w ramach postępowania przetargowego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na zakup i wdrożenie systemu ERP
Enea Operator Sp. z o.o. Przeprowadzenie analizy i przedstawienie propozycji rozwiązań w zakresie uprawnień przypisanych do ról w głównych procesach obsługiwanych przez system SKOK
Główny Urząd Geodezji i Kartografii Opracowanie studium wykonalności dla projektu „K-GESUT – krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Audyt bezpieczeństwa oraz usług IT
Urząd Komunikacji Elektronicznej Świadczenie usług doradczych przy realizacji projektu Rozbudowa Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego) Świadczenie usług w zakresie doradztwa technicznego i finansowego przy realizacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Nasi klienci

Sektor telekomunikacyjny
 • Grupa Orange Polska S.A.
 • T-Mobile Polska S.A.
 • Polkomtel S.A.
 • P4 Sp. z o.o.
 • Netia S.A.
 • Telefonia Dialog S.A.
 • Tele2 Polska Sp. z o.o.
 • Inea S.A.
 • Exatel S.A.
 • UPC Polska S.A.
Administracja centralna
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Urząd Morski w Gdyni
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Komenda Główna Straży Granicznej
 • Poczta Polska
 • Fundacja Fundusz Współpracy
 • Urząd Regulacji Energetyki
 • Komisja Nadzoru Finansowego
Sektor energetyczny i komunalny
 • Grupa Enea S.A
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Polska Grupa Energetyczna – PGE S.A.
 • Grupa Tauron – Tauron Dystrybucja S.A.
 • ZE Pątnów-Adamów-Konin
 • PTPiREE
 • Wodociągi Toruńskie
 • Wielkopolska Spółka Gazownictwa
 • MPWiK w Warszawie
 • Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Klienci zagraniczni
 • Europejska Agencja Kosmiczna
 • Europejska Agencja Obrony
 • Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
 • Devoteam Consulting GmbH
 • Raiffeisen Investment A.G.
 • Equant Network Services Ltd.
Ministerstwa i jednostki podległe
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Skarbu Państwa
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Kancelaria Senatu
Administracja lokalna
 • Urząd Marszałkowski w Poznaniu
 • Urząd Marszałkowski w Gdańsku
 • Urząd Marszałkowski w Krakowie
 • Urząd Marszałkowski we Wrocławiu
 • Urząd Marszałkowski w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski w Toruniu
 • Urząd Marszałkowski w Łodzi
 • Urząd Miasta Poznań
 • Urząd Miasta Kraków
 • Urząd Miasta Toruń
 • Urząd Gminy Łomianki
 • Powiatowe Urzędy Pracy
Sektor bankowy i ubezpieczeniowy
 • Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Kredyt Bank S.A.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Giełda Papierów Wartościowych
Przemysł, media i inne
 • Cyfrowy Polsat S.A.
 • AMS S.A.
 • Elektromontaż Poznań S.A.
 • Raben Polska Sp. z o.o.
 • Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie
 • Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku

Od 1996 roku wspieramy firmy i instytucje korzystające z nowoczesnych rozwiązań IT. Dbamy o to, żeby technologia faktycznie wspomagała działalność naszych klientów i dostarczała im realną wartość dodaną.

ITTI Sp. z o.o.

ul. Rubież 46
61-612Poznań

tel. +48 61 622 69 85
fax. +48 61 622 69 73


Follow US

 

Dział handlowy


Dane rejestracyjne spółki

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000186080
NIP: 781-10-19-801
REGON: 630400909

Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN