Zadzwoń: +48 61/ 622 69 85

Oferta

Ewaluacje i badania rynkowe

Zespół konsultantów ITTI realizuje projekty z szeroko pojętego obszaru badań: ewaluacyjnych, badań opinii czy też satysfakcji, badań rynkowych oraz marketingowych. Badania realizowane są na zlecenie podmiotów zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego i obejmują swoim zakresem badania ilościowe (m.in. technika PAPI, CAWI, CATI) jak i jakościowe (m.in. Indywidualne wywiady pogłębione IDI, telefoniczne indywidualne wywiady pogłębione ITI, zogniskowane wywiady grupowe FGI).

ITTI Sp. z o.o. wykonuje badania ewaluacyjne programów i projektów finansowanych z funduszy unijnych, definiowane jako ocena wartości interwencji publicznej dokonana przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) i standardów.

Posiadamy doświadczenie w realizacji regionalnych i ogólnopolskich projektów badawczych dla firm i instytucji publicznych (rządowych i samorządowych). Do tej pory zrealizowaliśmy ewaluacje w ramach następujących programów operacyjnych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020:

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
 • Regionalne Programy Operacyjne,
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa (ewaluacja ex-ante).

Realizujemy badania ewaluacyjne każdego typu:

 • ex-ante – przeprowadzana przed realizacją programu/projektu dla udoskonalenia dokumentów programowych; jest podstawą do przygotowania ostatecznych wersji założeń programu/projektu;
 • mid-term – przeprowadzana podczas realizacji programu/projektu; efektem jest wstępna ocena interwencji oraz informacja zwrotna wykorzystywana w kolejnym okresie programowania;
 • /on-going/ ewaluacja bieżąca – przeprowadzana w trakcie realizacji programu, w odróżnieniu do ewaluacji mid-term nie jest określony dokładny termin jej realizacji (np. monitoring ujawnił odchylenia od założonych wartości wskaźników); dostarcza informacji na temat identyfikacji barier realizacji;
 • ex-post – przeprowadzana po zakończeniu programu/projektu (nie później niż trzy lata); dostarcza informacji o długotrwałych efektach interwencji.

Oferujemy kompleksowe wykonanie badań, od etapu identyfikacji problemów i opracowania koncepcji, doboru metodologii i stworzenia odpowiednich narzędzi badawczych, poprzez realizację badania, po opracowanie raportu końcowego wraz z rekomendacjami pobadawczymi.

Badania wykonujemy wykorzystując zarówno metody i techniki jakościowe, jak i ilościowe.

Metody i techniki jakościowe Metody i techniki ilościowe
 • indywidualne wywiady pogłębione IDI
 • telefoniczne wywiady pogłębione ITI
 • zogniskowane wywiady grupowe FGI
 • panele eksperckie
 • wywiady eksperckie
 • diady
 • triady
 • ankieta telefoniczna CATI
 • ankieta internetowa CAWI
 • ankieta PAPI
 • ankieta audytoryjna

Nasi klienci

Rozwiń
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (dawniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego),
 • Ministerstwo Środowiska,
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej,
 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Władza Wdrażająca Programy Europejskie (obecnie Centrum Projektów Polska Cyfrowa),
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
 • Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego,
 • Starostwo Powiatowe Lębork,
 • Urząd Miasta Poznań,
 • Urząd Miasta Koszalin,
 • Uniwersytet W Białymstoku,
 • INEA S.A.,
 • T-Mobile Polska,
 • Polkomtel,
 • Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.,
 • Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

Projektujemy innowacyjne rozwiązania w IT i telekomunikacji. Doradzamy, jak z nich korzystać w praktyce biznesowej. Tworzymy przyjazne aplikacje, przede wszystkim w technologiach web i mobilnych.

ITTI Sp. z o.o.

ul. Rubież 46
61-612Poznań

tel. +48 61 622 69 85
fax. +48 61 622 69 73


Follow US

 

Dział handlowy


Dane rejestracyjne spółki

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000186080
NIP: 781-10-19-801
REGON: 630400909

Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN