[:pl]

Indywidualne podejście doradcy kluczem do sukcesu inwestora

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 to nowe wyzwanie przy aplikowaniu o fundusze na wsparcie projektów. Zdecydowany nacisk położony na sferę innowacji oraz prace B+R musi wiązać się z koniecznością zindywidualizowanego podejścia do każdego realizowanego projektu. Kluczowe zatem jest odpowiednie pokierowanie inwestora już w fazie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej – tylko takie podejście pozwoli zmaksymalizować szanse na pozyskania dofinansowania.

Firma ITTI, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie, oferuje swoim klientom dedykowaną analizę szans i możliwości uzyskania optymalnej dotacji B+R, a także ocenę zdolności patentowej czy komercjalizacji wyników. Należy pamiętać, że już na etapie pisania wniosku dotacyjnego kształtowanych jest wiele ważnych aspektów inwestycji, które decydują o możliwości sprawnego i pozbawionego niemiłych niespodzianek procesu rozliczania projektu. Umiejętności kompleksowego ujęcia zamierzeń klientów oraz dbałość konsultantów o najdrobniejsze szczegółu w toku realizacji inwestycji decydują  o terminowej wypłacie całości dofinansowania.

Programy dla firm w funduszach 2014-2020

Wsparcie na projekty badawczo-rozwoje dostępne jest zarówno na poziomie krajowym (głównie POIR), jak i programów regionalnych (RPO). Elementem rozgraniczającym pulę środków dostępnych w ramach programów krajowych i regionalnych jest kwota projektu – na poziomie krajowym wsparcie mogą uzyskać co do zasady projekty o kosztach kwalifikowanych wynoszących co najmniej 2 mln zł. Projekty o mniejszej skali będą mogły korzystać z alternatywnych instrumentów wsparcia oferowanych w ramach RPO.

B+R diagram

Doświadczenie ITTI w projektach B+R

Firma ITTI swoje pierwsze doświadczenia w zakresie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych ze środków unijnych a nadzorowanych przez Komisję Europejską zdobywało już podczas trwania 4. Programu Ramowego, kiedy Polska była jeszcze krajem kandydującym do członkostwa w Unii Europejskiej. Od tego czasu udział firmy w tego typu projektach sukcesywnie się zwiększał. Do tej pory, u boku największych graczy rynku europejskiego i światowego, ITTI uczestniczyło w ponad 20 projektach 5.,6. i 7. Programu Ramowego, Leonardo da Vinci, czy PASR. Dziś jest jednym z najbardziej doświadczonych uczestników tego typu programów w Polsce, co zostało dwukrotnie potwierdzone nagrodą Kryształowej Brukselki przyznaną w 2006 r. a następnie w 2010 r. dla najlepszego przedsiębiorstwa za wybitne osiągnięcia uzyskane w Programach Ramowych UE w latach 1999 – 2009.

Oferta ITTI w zakresie projektów B+R

Jako firma doradcza oferujemy Państwu kompleksową pomoc przy pozyskaniu funduszy unijnych B+R dla firm na etapie wyboru źródeł finansowania, ich pozyskania i późniejszego rozliczania.

Miło nam również poinformować, że już w ramach pierwszego konkursu z perspektywy 2014-2020 na prace B+R dla firm uczestniczyliśmy w przygotowaniu dla jednego z naszych klientów wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Poddziałanie 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Szczegółowy opis programów dostępnych dla projektów B+R znajduje się poniższym linku: Szybka ścieżka i nie tylko[:en]

Individual approach advisor key to the success of the investor

The new financial perspective 2014-2020 is a new challenge in applying for funds to support projects. Determined emphasis on the sphere of innovation unattended and R & D work must involve the necessity of individualized approach to each project. The key therefore is suitable directing the investor already at the stage of preparing application documents – only such an approach will maximize your chances of obtaining a grant.

ITTI, leveraging their years of experience, offers its customers a dedicated analysis of the opportunities and possibilities for obtaining optimal support, as well as evaluating the patentability or commercialization of R & D results. Keep in mind that at the stage of writing the grant proposal is shaped many important aspects of investments, which determine the possibility of a smooth and devoid of unpleasant surprises settlement process of the project. Skills comprehensively cover customer plans and attention to the smallest detail consultants in the implementation of investments decide the timely payment of the total funding.

Programs for entrepreneurs

Support for research and developments projects will be available both at national level (mainly POIR) and regional programs (RPO). The element which distinguishes pool of funds available under national and regional programs will be the amount of the project – at the national level will be eligible for support, in principle, projects with eligible costs of at least 2 million zl. Smaller-scale projects will be able to use alternative instruments of support offered through the RPO.

ITTI experience in R & D projects

The company ITTI their first experience of research and development projects carried out by the EU and supervised by the European Commission already have won during the fourth Framework Programme, when Poland was still a candidate country for membership in the European Union. Since then, the company’s participation in such projects is gradually increased. So far, alongside the biggest players in European and world market, ITTI participated in over 20 projects, 5, 6. and the 7th Framework Programme, Leonardo da Vinci, or PASR. Today is one of the most experienced participants in such programs in Poland, which has been twice confirmed by Crystal Brussels Prize awarded in 2006. Followed in 2010. Best companies for outstanding achievements obtained in the EU Framework Programmes over the period 1999-2009.

ITTI offer in terms of R & D projects

As a consultancy we offer you complete assistance in obtaining EU funding R & D for companies when selecting sources of financing, the acquisition and subsequent accounting.

We are also pleased to announce that in the first contest of the 2014-2020 perspective on R & D for companies participated in the preparation for one of our clients request in the competition announced by the National Centre for Research and Development Sub-measure 1.1.2. „The work of R & D related to afford the pilot installation / demonstration” under the Operational Programme Development of Intelligent.

[:]