[:pl]

Fundusze unijne na systemy teleinformatyczne

Kompleksowo przygotowujemy projekty związane z pozyskiwaniem dotacji dla firm ze środków publicznych. Oferta skierowana jest dla przedsiębiorstw zainteresowanych inwestycjami związanymi z rozwojem infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień systemów klasy ERP, systemów informacyjnych GIS oraz systemów wspierających prace grupową workflow.

Nowa perspektywa 2014-2020 otwiera wiele możliwości dla firm i podmiotów publicznych w zakresie rozwoju systemów teleinformatycznych. Proponujemy zatem, aby skorzystać z naszego wieloletniego, merytorycznego doświadczania przy opracowywaniu koncepcji budowy lub rozbudowy systemów IT, studiów wykonalności czy też wniosków o dotacje dla firm pod kątem informatycznym.

Obszary kompetencji

Firma ITTI wspiera swoich klientów w procesie przygotowania, realizacji oraz audytu systemów informatycznych lub teleinformatycznych. Zakres podejmowanych działań obejmuje między innymi definiowanie zakresu projektu, wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych systemu, projektowanie architektury systemów, opracowanie strategii informatycznych i teleinformatycznych na potrzeby SIWZ, ocenę ofert oraz nadzór nad realizacją projektów, ocenę wydajności systemów, zarządzanie kryzysowe, plany zachowania ciągłości działania (BCP), opracowanie studium wykonalności itp. Wszystkie prace wykonywane są z wykorzystaniem sprawdzonych metodyk (m.in. PRINCE2, CISA, PMI, TOGAF, ITIL, ISO 27001, BS25999).

Doświadczenie ITTI

Poniżej przedstawiono wybrane projekty dla klientów z sektora telekomunikacyjnego i energetycznego.

Klient Tytuł Program operacyjny
Projekt dla operatora telekom. Przygotowanie wniosku o kredyt technologiczny na rozwiązanie do automatyzacji procesów biznesowych. POIG 4.3
Projekt dla operatora telekom. Przygotowanie wniosku o wsparcie w ramach programu POIG 4.3 realizacji projektu związanego z wdrożeniem innowacyjnej platformy opartej na technologii GPON. POIG 4.3
Projekt dla operatora telekom. Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie w ramach programu POIG 4.3 realizacji projektu związanego z wdrożeniem innowacyjnej platformy opartej na technologii VoD. POIG 4.3
Projekt dla operatora telekom. Przygotowanie wniosku o wsparcie w ramach programu POIG 4.3 realizacji projektu związanego z budową nowej sieci teleinformatycznej w oparciu o technologie pasywnych sieci optycznych. POIG 4.4
Projekt dla firmy z sektora energet. Wykonanie usługi pn. „Pozyskanie dofinansowania w ramach konkursu Poddziałania 1/1.1.2/2015” realizowanej w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. POIR 1.1

[:en]

EU funds for ICT systems

Comprehensively we prepare projects for companies interested in investments related to the development of the information society infrastructure, with particular emphasis on ERP systems, information systems, GIS and support systems for work group workflow.

A new perspective 2014-2020 opens up many opportunities for companies and public entities in the development of ICT systems. Therefore proposes to take advantage of our many years of experience in developing applications for funding for information technology.

Areas of competence

ITTI company supports its customers in the preparation, implementation and auditing projects. The measures range from, inter alia, defining project scope, design of systems architecture, development of IT and ICT strategy for the needs of the Terms of Reference, evaluation of tenders and supervision of projects, performance evaluation systems, crisis management, business continuity plans (BCP), feasibility study, etc. . All the work is done using proven methodologies (eg PRINCE2, CISA, PMI, TOGAF, ITIL, ISO 27001, BS25999).

[:]