[:pl]

JEREMIE – Joint European Resources for Micro – to – Medium Enterprises

Inicjatywa JEREMIE to program Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska. JEREMIE jest atrakcyjną formą wsparcia finansowego, oferowanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-up’om. Celem inicjatywy jest pomoc przede wszystkim tym firmom, które rozpoczynają działalność gospodarczą, nie posiadają historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Jakie firmy mogą otrzymać wsparcie?

Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na „zwykłym” rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które:

Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:

Na jaką działalność przedsiębiorca otrzyma wsparcie?

Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na:

[:en]

JEREMIE – Joint European Resources for Micro – to – Medium Enterprises

JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) is a joint initiative launched by the European Commission  and the European Investment Bank (EIB) Group to improve access to finance for Micro, Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) as well as start-up’s in the EU within the Structural Funds framework for the period 2007 – 2013. The initiative aims primarily to help those companies that start a business, they do not have a credit history or collateral of sufficient value.

What companies can receive support?

The JEREMIE initiative aims to help those enterprises which on a „normalcommercial market would have great difficulty in obtaining credit. The initiative is aimed primarily for those companies that:

From the JEREMIE initiative can benefit the entrepreneur who:

At what kind of activity entrepreneur receives support?

Loans and guarantees under the JEREMIE initiative must be allocated to finance economic activity in the construction, extension or expansion of economic activity including in particular:

[:]