[:pl]

Perspektywa finansowa 2014-2020

Ze środków w perspektywie unijnej 2014-2020 samorządy skorzystają jeszcze bardziej niż w poprzedniej. Władze wojewódzkie będą miały do rozdysponowania 31,3 mld euro (38 proc. całej puli unijnych środków dla Polski) – to o 14 mld euro więcej niż w perspektywie 2007-2013. Samorządy skorzystają także dzięki środkom krajowym – to głównie one będą bezpośrednio i pośrednio beneficjentami unijnych programów.

Kolejnym źródłem finansowania będzie program operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój (Power), którego budżet finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny wyniesie 4,4 mld euro do 2020 roku.

Doświadczenie ITTI

Firma ITTI od początku uruchomienia funduszy unijnych w Polsce wspiera podmioty z sektora finansów publicznych przy ich wykorzystaniu.

Poniżej przedstawiono wykaz przykładowych projektów wykonanych w ostatnim czasie:

 

Klient Tytuł Program operacyjny
Władza Wdrażająca Programy Europejskie Opracowanie Studium Wykonalności dla projektów: „K-GESUT – krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020”. POPC
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju „Badanie ewaluacyjne ex-ante programu operacyjnego dotyczącego rozwoju cyfrowego, tj. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”. POPC
Urząd Zamówień Publicznych Opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie dla projektu informatycznego „Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów –
e-Katalogi”.
POIG 7.1
Główny Urząd Statystyczny Pomoc merytoryczna dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w przygotowaniu i realizacji projektu  nr 90. System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP)  w latach 2008-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. POIG 7.1
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wsparcie przy opracowaniu Wniosku o dofinansowanie projektu informatyzacji Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w ramach konkursu prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. MSWIA
Urząd Miasta Leszna Opracowanie dokumentacji na potrzeby uruchomienia Projektu dotyczącego przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu na problemowych obszarach miasta Leszna oraz dokumentacji umożliwiającej ubieganie się o dofinansowanie w ramach POIG 8.3. POIG 8.3
Samodzielny Specjalistyczny Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina Opracowanie Studium Wykonalności projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Mazowsza poprzez rozwój i integrację infrastruktury i systemów ICT w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce. RPO Województwa Mazowieckiego
Urząd Gminy Miasta Mikołów Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”. RPO Województwa Śląskiego
Urząd Morski w Gdyni Opracowanie Studium Wykonalności wraz z oceną oddziaływania na środowisko dla budowy Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. POIŚ
Urząd Marszałkowski w Łodzi Wykonanie Studium Wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego i Wniosku o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowej Województwa Łódzkiego w ramach projektu pn. „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna”. RPO Województwa Łódzkiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Opracowanie Studium Wykonalności projektu kluczowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013  „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”. RPO Województwa Wielkopolskiego
Urząd Miasta Katowice Wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice”. RPO Województwa Śląskiego
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Budowa narzędzi eAdministracji w oparciu o zintegrowany system zarządzania sprawami dla rządowej administracji zespolonej województwa kujawsko-pomorskiego. RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wykonanie Studium Wykonalności projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” dla województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie. PO Rozwój Polski Wschodniej
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu: Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. RPO Województwa Wielkopolskiego

[:en]

Financial Perspective 2014-2020

With measures in the 2014-2020 EU governments to benefit even more than in the previous one. The provincial authorities will have to be allocated 31.3 billion (38 percent of the entire pool of EU funds for Polish) – it’s about 14 billion euros more than in the 2007-2013 perspective. Local governments will also benefit through national measures – mainly they will be directly and indirectly beneficiaries of EU programs.

Another source of financing will be the operational program Knowledge, Education and Development (Power), which has a budget financed by the European Social Fund will amount to 4.4 billion euros by 2020.

Experience ITTI company

The company ITTI since the start of EU funds in Poland supports entities from the public finance sector to their use.

[:]