[:pl]

POIR Działanie 1.1.1

Możliwość pozyskania dotacji na duże projekty, skrócony czas oceny wniosków, nabór ciągły – to tylko kilka z wielu zalet działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) zwanego szybką ścieżką. Podstawowym celem działania jest wspieranie prac badawczo-rozwojowych.

Badaniami przemysłowymi są badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych.

Przykłady:

 1. Badania stanu technik i tworzenie benchmarków.
 2. Badania materiałowe.
 3. Opracowanie możliwych koncepcji rozwiązań w zakresie produktu oraz technologii.
 4. Weryfikacja dostępnych rozwiązań na rynku pod kątem analizy czystości patentowej.

Prace rozwojowe obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnej wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenie i projektowanie nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, w tym:

 1. Tworzenie projektów, rynków, planów,
 2. Opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych,
 3. Działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług,
 4. Tworzenie linii pilotażowych i demonstracyjnych.

Uwaga: 

Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzonych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Beneficjentem może być zarówno przedsiębiorstwo z sektora MŚP jak i duże.

Poziom dofinansowania projektów w działaniu 1.1.1 

Poziom dofinansowania

POIR Działanie 1.1.2

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Beneficjent może powierzyć realizację części prac  B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć progów określonych w regulaminie konkursów. W ramach tego działania nie są finansowane badania przemysłowe.

Beneficjentem może być zarówno przedsiębiorstwo z sektora MŚP jak i duże.

Poziom dofinansowania dla projektów w działaniu 1.1.2

Dofinansowanie 112

POIR Działanie 2.1

Działanie to obejmuje „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Wsparcie obejmie tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Wsparcie przyczynić się ma do powstania działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach oraz tworzenia centrów badawczo-rozwojowych.

Poziom dofinansowania:

Wraz z wnioskiem niezbędne jest przedstawienie agendy badawczej, oraz planowanych wydatków na prace B+R w okresie trwałości projektu.[:en]

POIR Operation 1.1.1

The possibility of obtaining grants for large projects, shortened time for assessment of applications, continuous enrolment – these are just a few of the many advantages of operation 1.1.1 Intelligent Development Operational Programme (POIR) called quick pathThe main aim is to support research and development studies.

 Research studies are aimed at the acquisition of new knowledge and skills for developing new products, processes, services or implementing a significant improvement in existing products, processes and services

Examples:

 1. The research on the techniques and benchmarks creation.
 2. Material research.
 3. Development of the concept of possible solutions for product and technology.
 4. Verification of the available solutions on the market for patent purity analysis.

Development studies includes the acquiring, combining, shaping and using current knowledge and skills in the fields of science, technology and business, and other knowledge and skills for production planning and the creation and design of new, altered or improved products, processes and services, including:

 1. Creation of projects, markets, plans,
 2. Developing prototypes of potentially and commercially usage and pilot projects,
 3. Activities related to experimental production and testing of products, processes and services,
 4. Creation of a pilot and demonstration lines .

Note:

Development does not include routine or periodic changes made to products, production lines, manufacturing processes, existing services and other operations in progress, even if such changes may represent improvements.

The beneficiary can be both SME firm as well as large one.

The level of co-financing of projects in 1.1.1 operation 

POIR Operation 1.1.2

Funding is provided for projects that include only development taking into account production of demonstrational installation. The beneficiary may entrust the implementation of some R & D work in the project to subcontractor. The value of the work carried out on the basis of subcontracting may not exceed the thresholds set out in the rules of competitions. As part of this activity research studies are not funded .

The beneficiary can be both SME firm as well as large one.

The level of co-financing of projects in 1.1.2 operation 

eeeee

POIR Operation 2.1

This operation includes the Support investment for infrastructure in R & D of businesses.”

Support includes the creation and development of R & D infrastructure through investments in apparatus, equipment, technology and other necessary infrastructure that serves the creation of innovative products and services. The support will contribute to the creation of R & D departments and laboratories in enterprises and the creation of R & D centers.

The level of funding:

Along with the application it is necessary to present the research agenda, and planned spending on R & D during the sustainability of the project.[:]