[:pl]

Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 


Firma ITTI w ramach działania 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw oferuje kompleksową usługę pozyskania funduszy unijnych dla firm.

Celem poddziałania 1.5.2. Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu jest zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP poprzez wzmocnienie aktywności inwestycyjnej.

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: wsparcie wysoko innowacyjnych przedsiębiorstw (wdrażających innowacje nietechnologiczne, procesowe, produktowe) poprzez inwestycje w:

Procent dofinansowania:

Wartość dofinansowania projektu dla konkursu RPWP.01.05.02-IZ-00-30-001/15:

Wartość dofinansowania projektu dla konkursu RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15:

Rodzaje projektów:

[:en]


The company ITTI under 1.5. Strengthening the competitiveness of companies offer a comprehensive service to obtain EU funds for companies.

The aim of the sub 1.5.2. Strengthening the competitiveness of key sectors of the economy of the region is to increase the use of innovation in the MŚP sector by strengthening investment activity.

Beneficiaries: micro, small and medium-sized enterprises

Types of projects eligible for funding: support highly innovative enterprises (implementing technological innovations, process, product) by investing in:

The rate of funding:

Types of projects:

Deadline for application submission: the third quarter of 2015.

[:]