[:pl]Rok 1992 – w Poznaniu powstała Francusko-Polska Wyższa Szkoła Nowych Technik Informatycznych i Komunikacyjnych (EFP). Była to unikalna na skalę Polski i Europy niepaństwowa, bezpłatna wyższa uczelnia, kształcąca studentów z Polski, Francji i Europy Wschodniej na studiach dziennych, podyplomowych (Mastére) i na kursach prowadzonych w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU). Profil kształcenia wszystkich studentów obejmował telekomunikację, informatykę i zagadnienia ekonomiczno-prawne tych dziedzin, z uwzględnieniem szeroko rozumianych aspektów zarządzania. Jest to również początek wspólnych działań zespółu osób, które dziś tworzą trzon kadry firmy ITTI.

Wrzesień 1996 roku – z uwagi na wycofanie się dotychczasowych sponsorów Szkoły, zarówno francuskich jak i polskich, EFP została postawiona w stan likwidacji. W obliczu tego faktu, kluczowi pracownicy Szkoły – profesorowie wiodących uczelni technicznych pełniący w EFP funkcje kierowników zespołów naukowych, podjęli wspólnie decyzję o kontynuowaniu działalności badawczo-wdrożeniowej i konsultingowej. W wyniku tego, jesienią 1996 roku powstał w Poznaniu Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o., w którym znalazło początkowo zatrudnienie 40 pracowników ze zlikwidowanej uczelni. Na mocy porozumienia pomiędzy ITTI a EFP w likwidacji – Instytut przejął realizację projektów badawczo-wdrożeniowych zleconych uprzednio EFP.

Lata 1996-1999 – pierwsze trzy lata działalności Instytutu Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych to okres wypracowywania stabilnej formuły merytorycznej Instytutu poprzez między innymi stworzenie silnej grupy kluczowych pracowników identyfikujących się z profilem działania i wizerunkiem Instytutu. W efekcie tych działań ITTI zgromadziło zespół specjalistów o wysokich kwalifikacjach, spełniających wymagania zarówno pod względem posiadanego wykształcenia i wiedzy merytorycznej, jak i doświadczenia praktycznego.

Luty 2006 – nazwa firmy Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o. zostaje zmieniona na ITTI Sp. z o.o. Warto dodać, że ITTI, choć jest całkowicie prywatną i niezależną firmą, do dziś blisko współpracuje z wieloma polskimi ośrodkami naukowymi (m.in. Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, poznańską Akademią Ekonomiczną, Politechniką Warszawską, czy Uniwersytetem Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy), zaś trzon kadry kierowniczej ITTI prowadzi działalność dydaktyczno-naukową na uczelniach w Poznaniu i Bydgoszczy.[:en]1995 – there was founded Franco-Polish School of New Information and Communication Technologies (EFP) in Poznań. It was unique both in Poland and in Europe private school for students from Poland, France and Eastern Europe on graduate and postgraduate (Mastére) studies and courses within Constant Learning Center (CKU). The teaching profile included telecommunications, informatics as well as economical and legal aspects of those areas. That was also a beginning of joint activities of people being a core of our company today.

September 1996 – the School was put into liquidation because for some reasons hitherto existing sponsors withdrew. Facing that fact the key representatives of the school cadre – professors at leading technical universities, research team leaders in EFP decided to continue the R&D and consulting activity. As a result of the decision they founded Institute of Telecommunication and Information Technologies Sp. z o.o.(ITTI) taking on 40 employees from the closed EFP. By the agreement between ITTI and EFP in liquidation ITTI tookover realization of the research projects running by EFP.

1996-1999 – first three years of activity of Institute of Communication and Information Technologies it was a time of establishing stable content formula by selecting key workers and development of a strong team identifying itself with the profile and the vision of the company. That resulted in a team of high qualified specialists who met the requirements of education, professional knowledge and experience.

February 2006 – the name of Institute of Communication and Information Technologies was changed into ITTI Sp. z o.o.

It is worth mentioning that although ITTI is fully private and independent company, it cooperates closely with many Polish research centers and institutes (such as Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznan University of Economics or University of Technology and Life Science in Bydgoszcz). The management of ITTI also carry out research studies and didactic and academic activities in universities in Poznań and Bydgoszcz.[:]