[:pl]

  Rafał Renk

Prezes Zarządu

Pracuje w ITTI od 1998 roku, gdzie kieruje kluczowymi projektami związanymi z tematyką sieci telekomunikacyjnych, przede wszystkim z aspektami technicznymi i biznesowymi. Od 2004 roku jest związany zawodowo z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako pracownik dydaktyczno-naukowy w zakresie inżynierii oraz języków programowania, aplikacji w telekomunikacji, prowadzi również zajęcia obejmujące elementy nietechniczne w pracy informatyka. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Jest ekspertem w inżynierii programowania (Java, C++), systemach bazodanowych, aplikacjach internetowych i aspektach sieciowych, zagadnieniach bezpieczeństwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i kierowaniu projektami i zespołami osób. Brał udział w projektach międzynarodowych, m.in. w ramach 5., 6. i 7. Programu Ramowego, w programach PASR, Phare oraz Leonardo da Vinci. Obecnie uczestniczy w przedsięwzięciach zarówno krajowych, jak i zagranicznych, realizowanych dla Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Obrony, Europejskiej Agencji Kosmicznej a także dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

Krzysztof Samp

Wiceprezes Zarządu

Od 1997 roku związany z ITTI, gdzie kieruje projektami badawczo- rozwojowymi oraz doradczymi, realizowanymi w dziedzinie telekomunikacji i informatyki.
Jest absolwentem Francusko-Polskiej Wyższej Szkoły Nowych Technik Informatycznych i Komunikacyjnych (EFP), którą ukończył w 1996 r. W 2004 roku uzyskał certyfikat Master of Business Administration wydany przez Helsinki School of Economics. W pracy w szczególności koncentruje się na kwestiach nowych sieci i usług telekomunikacyjnych, na aspektach regulacyjnych w telekomunikacji, zarządzaniu usługami IT w organizacji oraz modelowaniu i symulacji aspektów związanych z zarządzaniem kryzysowym. Uczestniczył w projektach międzynarodowych, m.in. w ramach 5., 6. i 7. Programu Ramowego. Od wielu lat angażuje się w projekty realizowane na rzecz Komisji Europejskiej, NATO Industrial Advisory Group oraz Europejskiej Agencji Obrony. Ostatnio uczestniczy w przedsięwzięciach dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Od 2012 roku jest przewodniczącym grupy roboczej TA2 Communications w ramach Integrated Mission Group for Security. Jest autorem bądź współautorem licznych publikacji i wystąpień na krajowych oraz zagranicznych konferencjach.

[:en]

Rafał Renk

President of Board

Since 1998 he has worked in ITTI, where he is responsible for IT projects management addressing topics of telecommunication networks in technical and business aspect. Since 2004 professional associated with the Adam Mickiewicz University in Poznań as a researcher and lecturer in the field of engineering and programming languages, applications in telecommunications. He also runs courses covering the elements of a non-technical work in computer science. He obtained his Ph.D. in Electronics and Telecommunications Systems in 2012 from the University of Technology and Agriculture in Bydgoszcz. He is an expert in software engineering (Java, C++), database systems, applications and security aspects. In the recent years he has managed projects dealing with information and security systems, critical infrastructure, modelling and simulation for civil emergency planning, teleinformatics and intelligent networks. He has participated in a number of project in 5th, 6th, 7th FP, PASR programmes, Phare and Leonardo da Vinci. Currently he participates in national and international initiatives for European Commission, European Defence Agency, European Space Agency and European Network and Information Security Agency (ENISA).

Krzysztof Samp

Vicepresident of Board

Since 1997 he has been working with ITTI in Poznan, where he manages the consulting and research projects in the field of information and communication technologies. He obtained his M.Sc. from the Franco-Polish School of New Information and Communication Technologies (EFP), Poland, in 1996. In 2004 he has graduated from the MBA program run by Helsinki School of Economics. In his work he focuses on the issues related to new telecommunications networks and services, regulatory aspects of telecommunications, IT service management and the modeling and simulation in crisis management. He participated in numerous international projects, including these under the 5th, 6th and 7th FP, PASR programme, Phare and Leonardo da Vinci programmes. Since many years he has been involved in the initiatives for European Commission, NATO Industrial Advisory Group and projects for European Defense Agency. Recently he participates in activities related to European Space Agency projects. Since 2012 he is a chairman of TA2 working group focusing on communications in Integrated Mission Group for Security. He is the author or coauthor of numerous publications and presentations at national and international conferences.

[:]