[:pl]

30 lipca 2015 r. rozpoczął się nabór na wnioski w ramach działania 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” RPO w województwie lubuskim. Celem działania jest zwiększenie zastosowanie systemów teleinformatycznych  w administracji publicznej.  Realizowane będą projekty polegające na udostępnieniu jak najszerszego zakresu usług  publicznych świadczonych elektronicznie, umożliwiających pełną interakcję z urzędem oraz  zapewniających powszechny i otwarty dostęp w postaci cyfrowej do zasobów będących  w posiadaniu instytucji publicznych. Dofinansowane będą inwestycje dotyczące archiwizacji cyfrowej oraz udostępniania on-line  zasobów administracji publicznej, które upubliczniane zostaną za pomocą  interoperacyjnych systemów teleinformatycznych. Wsparciem objęte zostaną przede  wszystkim inwestycje dotyczące digitalizacji i udostępniania danych administracji publicznej  oraz przedsięwzięcia związane z digitalizacją zasobów kulturowych i naukowych.

Beneficjenci: 

 • przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa) wyłącznie w formule partnerstwa publiczno – prywatnego,
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST),
 • ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • spółki prawa handlowego będące własnością JST,
 • podmioty lecznicze świadczące usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia na podstawie kontraktu z NFZ (z wyłączeniem MŚP),
 • publiczne i niepubliczne szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • jednostki badawczo – rozwojowe,
 • instytucje kultury,
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,
 • organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia,
 • pozostałe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • jednostki Policji,
 • jednostki Straży Pożarnej,
 • jednostki Lasów Państwowych.

Maksymalny procent dofinansowania 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu zgodnie ze schematem pomocy publicznej.[:]

KONTAKT

Pozwól nam usprawnić Twój biznes


Masz pytania do Nas? Chcesz z nami współpracować?

Marketing i sprzedaż:
Sekretariat:

  ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

  Dane rejestracyjne spółki


  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000186080

  NIP: 781-10-19-801
  REGON: 630400909

  Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

  Usługi


  Java Spring

  React.js

  Node.js

  Android

  React Native

  Architektura IT

  Modelowanie procesów

  Projektowanie UX/UI

  Biometria

  Sensory CBRN

  Sieci sensorów

  Detekcja obiektów

  Copyright © 2020 iTTi Sp. z o.o. Polityka Prywatności