Polityka prywatności

Dbamy o Waszą prywatność

Polityka prywatności obowiązująca od dnia 25.05.2018 roku 

Rozmawiamy z Klientem jego językiem. Wsłuchujemy się w Jego potrzeby i problemy biznesowe.  Checmy go dobrze zrozumieć zanim zaproponujemy rozwiązanie, które dostarcza realnych i trwałych korzyści biznesowych 

Angażujemy się w realizowane działania i poświęcamy im cały nasz zapał, wyobraźnię, intelekt i talenty. Wierzymy w to, co robimy dzięki czemu praca daje nam radość i satysfakcję.

Relacja z klientem, Członkami zespołu i Partnerami jest dla nas ważniejsza niż krótkoterminowy zysk. Dostarczamy wartość, nawet jeżeli krótkoterminowo nie jest to dla nas najbardziej korzystne – gdy trzeba mówimy nie

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest firma ITTI Sp. z o. o. z siedzibą ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, nr NIP: 781-10-19-801, nr Regon: 630400909, zwaną dalej ITTI

W jaki sposób możesz skontaktować się z ITTI w kwestii danych osobowych?

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub realizacji przysługujących Państwu praw, zapraszamy do kontaktu z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: rodo@itti.com.pl

Czy ITTI powołało Inspektora ochrony Danych?

ITTI  posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: rodo@itti.com.pl

Na jakiej podstawie i w jakim celu ITTI przetwarza dane osobowe?

 • na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ITTI, przetwarza dane osobowe w celu rekrutacji, przesyłania informacji handlowych, marketingu produktów lub usług własnych, prowadzenia rejestracji na szkolenia lub inne wydarzenia organizowane przez ITTI, prowadzenia serwisów i aplikacji internetowych dostępnych po zarejestrowaniu przez użytkowników.
  Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym z powyższych celów jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji w/w usługi.
 • na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, to jest, gdy jest to niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu wykonania nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umów pomiędzy ITTI a osobą, której dane dotyczą, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – dotyczy w szczególności umów zawieranych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sieci Internet, a także działań podejmowanych przed zawarciem umowy inicjowanym przez stronę za pośrednictwem sieci Internet lub poczty elektronicznej.
 • na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest dla celów wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na ITTI, w celu wykonania umów z podmiotami trzecimi, sporządzania faktur i wypełniania innych   obowiązków   wynikających z przepisów prawa podatkowego.
 • na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ITTI, w celach statystycznych, informacyjnych, archiwalnych, analitycznych, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy.

 

Wymóg podania danych osobowych.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby ITTI mogło podjąć odpowiednie działania na Państwa prośbę lub zrealizować określone usługi.

Jakie są Państwa prawa względem ITTI w kwestii przetwarzania danych?

ITTI zapewnia prawo dostępu do Państwa danych osobowych, można je sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażonej zgody, można ją cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

ITTI informuje także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Kiedy można sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych?

Począwszy od 25 maja 2018 roku masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwa znaleźli,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniane są: 1) podmiotom:  którym jesteśmy prawnie zobowiązani przekazać te dane, jeżeli zwrócą się do ITTI uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych,   Prezes   Urzędu   Ochrony   Konkurencji  i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie doszło do przekazania informacji osobie nieuprawnionej; 2) podmiotom przetwarzającym Państwa dane osobowe wyłącznie na polecenie oraz w celu uzasadnionych interesów realizowanych przez ITTI. Są to Podmioty, które świadczą dla ITTI usługi finansowo-kadrowe, prawne, ubezpieczeniowe, hostingowe, dostarczają systemy do marketingu online, prowadzą wysyłkę wiadomości email, prowadzą analizy ruchu w serwisach internetowych, prowadzą analizy skuteczności kampanii marketingowych).

Czy dane są przekazywane poza Polskę?

Dane osobowe można przekazywać podmiotom (w sytuacjach, gdy są ku temu podstawy) z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Do państwa trzeciego (spoza EOG) można przekazać dane osobowe jeżeli gwarantuje ono przynajmniej taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Polsce. W praktyce taką gwarancją jest to, że dane państwo zostało uznane przez Komisję Europejską za kraj, który zapewnia odpowiednią ochronę. ITTI korzysta z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google. Podmioty te przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

Czy dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych?

Nie, nie dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych na potrzeby profilowania czy selektywnego adresowania.

 

Przez jaki okres są przetwarzane przez ITTI Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane będą w czasie niezbędnym do realizacji celu, a także po jego ustaniu w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z odrębnych przepisów, m.in. z prawa podatkowego, z ustawy o rachunkowości, z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, z Kodeksu Pracy oraz w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń. Dane są usuwane kiedy:

 • osoba, której dane dotyczą, skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu (jeżeli podstawą przetwarzania był nasz uzasadniony interes),
 • nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń (jeżeli przetwarzaliśmy dane, aby realizować umowę),
 • upłyną terminy, które wynikają z innych przepisów (np. Ustawy o rachunkowości).

W jaki sposób ITTI korzysta z plików cookies?

ITTI na stronach internetowych używa plików cookies w celu dostosowania świadczonych usług oraz treści zamieszczonych na stronach internetowych do indywidualnych potrzeb ich użytkowników. Użytkownik ma prawo wyłączyć na swoim komputerze funkcje przyjmowania cookies. W takim przypadku może jednak utracić możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszym serwisie internetowym.

 

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych?

ITTI kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Stosowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Żaden sposób przesyłania danych przez sieci teleinformatyczne i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie daje całkowitej gwarancji bezpieczeństwa.

Czy zostaną wprowadzone zmiany dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych?

Korzystając z serwisów internetowych ITTI obowiązuje aktualna w chwili korzystania z nich Polityka Prywatności. Zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności. ITTI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

KONTAKT

Pozwól nam usprawnić Twój biznes


Masz pytania do Nas? Chcesz z nami współpracować?

Marketing i sprzedaż:

Sekretariat:

  ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

  Dane rejestracyjne spółki


  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000186080

  NIP: 781-10-19-801
  REGON: 630400909

  Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

  Usługi


  Java Spring

  React.js

  Node.js

  Android

  React Native

  Architektura IT

   

  Modelowanie procesów

  Projektowanie UX/UI

  Biometria

  Sensory CBRN

  Sieci sensorów

  Detekcja obiektów

  Copyright © 2020 iTTi Sp. z o.o. Polityka Prywatności